Termeni și condiții generale ale Telerion GmbH

1. Sfera de aplicare

1.1. Termenii și condițiile de mai jos reprezintă condițiile aplicabile exclusiv furnizării de servicii de tip CaaS – Communication-as-a-Service/ Comunicații ca Serviciu (denumite în continuare „Serviciile”) de către Telerion GmbH, Q 7, 24, 68161 Mannheim, nr. HRB 726791 (denumit în continuare „Telerion”), cu excepția cazului în care nu au fost modificate cu consimțământul scris al părților. De asemenea, se aplică descrierile produselor și – unde există – acordurile SLA distincte sau specifice produselor.

1.2. Acești termeni și condiții se aplică numai în ceea ce privește antreprenorii, entitățile guvernamentale sau fondurile speciale guvernamentale în sensul articolului 310 alineatul (1) din BGB*.

1.3. Termenii și condițiile clienților nu se aplică, chiar dacă Telerion nu contestă în mod separat valabilitatea acestora. Condițiile deosebite sau contradictorii se aplică numai dacă sunt recunoscute în scris de către Telerion.

1.4. Telerion își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile în cazuri justificate (de exemplu, o modificare a legii). Clientul va fi notificat prin e-mail privind modificările acestor termeni și condiții. În cazul în care Clientul nu se opune modificărilor respective în termen de două săptămâni de la primirea notificării, se consideră că modificările au fost recunoscute de către acesta. În caz de modificări ale termenilor și condițiilor, Clientul va fi informat în mod separat privind dreptul de a se opune și efectele juridice ale tăcerii.

1.5. Termenii și condițiile noastre se vor aplica, de asemenea, tuturor relațiilor viitoare de afaceri de același tip cu Clientul, în versiunea valabilă la momentul încheierii contractului respectiv.

2. Încheierea Contractului

2.1. Prezentarea Serviciilor pe site-ul nostru nu constituie o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic, ci doar o invitație de a plasa comenzi (art. 145 din BGB*). Va exista un contract între Client și Telerion odată ce Telerion acceptă comanda în scris sau, pur și simplu, activează Serviciile.

2.2. După activarea contului său, Clientul va putea comanda servicii contra cost. Aici sunt incluse, în mod special, Licențele de utilizare. Telerion va confirma comanda prin transmiterea unei confirmări a comenzii către Client.

3. Servicii

3.1. Telerion permite Clientului utilizarea Serviciilor prin Internet pe toată durata Contractului. Gama de funcții este prezentată în descrierea produsului oferită Clientului.

3.2. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, Serviciile nu includ servicii de personalizare sau consultanță.

3.3. Utilizarea Serviciilor necesită o infrastructură adecvată. Clientul poartă intreaga responsabilitate pentru funcționalitatea accesului său la Internet, inclusiv canalele de transmisie, hardware și software.

3.4. Datele de lucru / Workspace-Data (Secț. 8) vor fi stocate în centrul de date cloud al unuia sau mai multor furnizori terți.

3.5. Telerion își rezervă dreptul de a actualiza sau dezvolta ulterior Serviciile în măsura în care acest lucru nu creează niciun dezavantaj sau costuri suplimentare pentru Client. În cazul în care o funcție specifică a Serviciilor nu va mai fi asigurată, Telerion va informa Clientul cu cel puțin o lună înainte. În acest caz, Clientul are dreptul de a rezilia Contractul cu o notificare de două săptămâni până la data prevăzută de modificare a Serviciului. Clientul nu va avea dreptul să inceteze Contractul dacă funcția respectivă este înlocuită cu o funcție echivalentă sau dacă anularea funcției determină doar o reducere nesemnificativă a utilizării Serviciilor.

3.6. Telerion are dreptul de a angaja subcontractanți.

4. Durată și reziliere

4.1. Contractul începe în momentul activării Serviciilor de către Telerion.

4.2. Clientul poate rezilia Contractul sau oricare dintre Licențele de utilizare achiziționate în temeiul acestuia cu o notificare prealabilă de 30 de zile până la sfârșitul unei luni, dar nu înainte de expirarea termenului minim convenit pentru Licențele de utilizare.

4.3. Telerion poate rezilia Contractul sau oricare dintre Licențele de utilizare achiziționate în temeiul acestuia cu notificarea prealabilă de 90 de zile până la sfârșitul unei luni, dar nu înainte de expirarea termenului minim convenit pentru Licențele de utilizare.

4.4. În cazul în care nu a fost convenit niciun termen minim, Contractul și Licențele de Utilizare pot fi reziliate de oricare dintre părți printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile în avans, cu efect de la sfârşitul lunii.

4.5. Aceasta nu afectează dreptul de reziliere din motive întemeiate. Motivele întemeiate se referă în special la:

4.5.1. deschiderea procedurii de insolvență asupra activelor celeilalte părți ori împotriva unui acționar răspunzător personal, sau depunerea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență, sau dacă dreptul de a iniția astfel de măsuri a fost respins din cauza insuficienței activelor;


4.5.2. încălcarea termenilor și condițiilor esențiale ale Contractului;


4.5.3. neîndeplinirea obligaţiei de plată într-o perioadă rezonabilă de timp.

4.6. n cazul rezilierii Contractului, toate Licențele de utilizare vor înceta o data cu Contractul. Odată cu încetarea tuturor Licențelor de Utilizare, va înceta și Contractul.

4.7. Notificările de incetare vor fi transmise la: sales@telerion.com

4.8. Accesul în contul Clientului va fi blocat după expirarea Contractului. Este responsabilitatea Clientului să își exporte datele de lucru (Secțiunea 8) și să le transfere în propriul sistem. După 30 de zile de la expirarea Contractului, toate datele de lucru ale Clientului vor fi șterse definitiv.

5. Disponibilitate

5.1. Telerion asigură o disponibilitate minimă a Serviciilor în medie de 99,99 % pe an.

5.2. Activitățile de întreținere, ajustările, modificările și completările aduse Serviciilor (perioade de nefuncționare programate), precum și măsurile necesare pentru identificarea și remedierea defecțiunilor vor presupune doar o întrerupere temporară sau afectare a disponibilității, dacă acest lucru este absolut necesar din motive tehnice. Clientul va fi informat în timp util – și anume cu cel puțin 7 zile înainte – privind perioadele de nefuncționare programate.

5.3. Perioadele de nefuncționare ca urmare a culpei Clientului, angajaților sau delegaților acestuia sunt excluse din perioada de disponibilitate minimă asigurată, a se vedea, de asemenea, Secț. 6.4. și 6.5.

6. Asistență

6.1. Telerion oferă asistență prin e-mail. Solicitările vor fi transmise la: helpdesk@telerion.com.

6.2. Timpul de prelucrare depinde de complexitatea solicitării.

6.3. Contra cost, Clientul poate accesa servicii suplimentare de asistență, cu timpi de raspuns garantați.

6.4. Clientul va urma instrucțiunile Telerion pentru descrierea, limitarea, identificarea și raportarea defecțiunilor.

6.5. v

7. Spațiu de lucru și Utilizator autorizat

7.1. După activarea Serviciilor, Clientului i se va aloca un spațiu virtual, unde va putea accesa Serviciile („Spațiu de lucru”).

7.2. Prin intermediul contului de Client, Clientul poate comanda Licențe de utilizare și poate oferi utilizatorilor acces la Spațiul de lucru („Utilizator autorizat”).

7.3. Clientul are obligația de furniza date complete și corecte privind utilizatorii. În caz de modificări, Clientul trebuie să se asigure că datele sunt actualizate imediat.

8. Date de lucru

8.1. Clientul și utilizatorii săi autorizați pot transmite conținut și informații către Servicii, precum și să creeze conținut și informații pe parcursul utilizării Serviciilor („Date de lucru” / „Workspace-Data”).

8.2. Clientul garantează că atât Clientul, cât și Utilizatorii săi autorizați pot utiliza în mod corespunzător Datele de lucru.

8.3. Clientul rămâne proprietarul Datelor de lucru.

8.4. Clientul acordă Telerion dreptul de a utiliza Datele de lucru în măsura necesară pentru furnizarea Serviciilor. În cazul în care Clientul utilizează Datele de lucru în numele unui terț, Clientul garantează că terța parte și-a dat acordul pentru utilizarea Datelor de lucru în cadrul Contractului.

9. Responsabilitățile și obligațiile Clientului

9.1. Clientul va furniza date exacte despre companie și este obligat să ne informeze cu privire la orice modificare, fără întârzieri nejustificate.

9.2. Clientul se angajează să respecte toate legile și dispozițiile referitoare la utilizarea Serviciilor și, în special, să nu transmită niciun conținut ilegal sau imoral către Servicii, de natură să încalce legile, dispozițiile oficiale sau drepturile terților sau să genereze un astfel de conținut prin intermediul Serviciilor. În cazul unei reclamații formulate împotriva Telerion ca urmare a încălcării acestei obligații, Clientul se obligă să despăgubească integral Telerion pentru astfel de acțiuni ale terților, să ramburseze catre Telerion toate cheltuielile de judecată și să repare orice alte prejudicii rezultate ca urmare a acțiunii respective. De asemenea, Clientul trebuie să apere Telerion împotriva pretențiilor nefondate din partea terților.

9.3. Clientul își va informa Utilizatorii autorizați, precum și orice terțe părți (precum clienții Clientului) cu privire la toate cerințele relevante ale Telerion pentru utilizarea Serviciilor și se va asigura că Serviciile sunt utilizate în mod legal și în conformitate cu prevederile acestor termeni și condiții.

9.4. Clientul se angajează să împiedice accesarea neautorizată a Serviciilor de către terți.

9.5. Clientul are responsabilitatea de a face copii de rezervă ale Datelor sale înainte de a le transmite către Servicii.

10. Pagină de campanie

10.1. Anumite Servicii furnizate de Telerion oferă opțiunea de a opera o așa-numită Pagină de campanie pe un subdomeniu al Telerion, pe durata Contractului. În acest caz, se aplică prevederile de la 10.2. până la 10.5.

10.2. Clientul este singurul responsabil pentru întregul conținut al Paginii de campanie.

10.3. Clientul se angajează să respecte toate legile și dispozițiile referitoare la utilizarea Paginii de campanie și, în special, să nu furnizeze conținut ilegal sau imoral, de natură să încalce legile, dispozițiile oficiale sau drepturile terților ori să facă referire la astfel de conținut. În cazul unei reclamații formulate împotriva Telerion ca urmare a încălcării acestei obligații, Clientul se obligă să despăgubească integral Telerion pentru astfel de acțiuni ale terților, să ramburseze Telerion toate cheltuielile de judecată și să repare orice alte prejudicii rezultate ca urmare a acțiunii respective. De asemenea, Clientul trebuie să apere Telerion împotriva pretențiilor nefondate din partea terților.

10.4. Clientul este singurul responsabil pentru respectarea tuturor cerințelor legale aferente întreținerii Paginii de campanie. Acestea includ, în mod special, reglementările privind obligația de a furniza informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

10.5. Fiecare Pagina de campanie trebuie să specifice Politica de confidențialitate a Clientului. Clientul va furniza conținutul acesteia în timp util, înainte de începerea utilizării Paginii de campanie de către Client.

11. Preț şi plată

11.1. Plata Serviciilor se va face în Euro.

11.2. Clientul este obligat să plătească, de asemenea, orice tarife generate de activitatea Utilizatorilor autorizați. Acest lucru este valabil inclusiv pentru utilizarea neautorizată, cu excepția cazului în care Clientul poate dovedi că nu este răspunzător pentru încălcarea obligațiilor.

11.3. Prețurile se aplică Serviciilor menționate în confirmările de comandă. Serviciile suplimentare vor fi facturate separat. Prețurile sunt supuse TVA aplicabile.

11.4. Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, Clientul va primi o factură lunară pentru toate Serviciile prestate. Sumele vor fi scadente în termen de 7 zile de la primirea facturii.

11.5. Facturile vor fi furnizate Clientului exclusiv în format PDF prin e-mail sau vor putea fi descărcate în portalul Clienți al Telerion.

11.6. Clientul este de acord cu transmiterea facturilor prin e-mail.

11.7. Sumele facturate pot fi contestate în scris, în termen de 14 zile de la primirea facturii. După expirarea acestui termen, factura va fi considerată acceptată. Aceste obiecții nu scutesc Clientul de efectuarea plății. În cazul unei obiecții justificate, se va emite o notă de credit.

11.8. Comisioanele și alte costuri aferente plății vor fi suportate de către Client.

12. Ajustarea tarifelor

Telerion își rezervă dreptul de a ajusta tarifele pentru Servicii la momentul reînnoirii Contractului. Dacă este afectat, Clientul va fi informat cu cel puțin 30 de zile înainte de reînnoire. În cazul în care Clientul nu este de acord cu noul preț, Contractul sau Licențele de utilizare afectate de ajustarea tarifelor încetează la sfârșitul perioadei curente, adică nu se va reînnoi Contractul.

13. Garanție

13.1. Telerion asigură că Serviciile corespund regulilor recunoscute în domeniul tehnologiei, iar sfera de aplicare este cea indicată în descrierile produselor respective.

13.2. Clientul trebuie să raporteze defectele imediat. Reducerile nesemnificative nu constituie un defect.

13.3. Pentru cererile de garanție, se aplică prevederile referitoare la tratatea defectelor din legea privind operațiunile de leasing.

14. Limitarea răspunderii

14.1. Telerion este răspunzător, fără limitare, în caz de intenție sau neglijență gravă.

14.2. Această răspundere va fi limitată la daune tipice şi previzibile. În caz de neglijență ușoară – în afara cazurilor de vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății – Telerion este răspunzător numai dacă este afectată o obligație contractuală esențială.

14.3. Cu excepția cazurilor de vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății, orice responsabilitate a Telerion pentru daune indirecte sau neprevăzute, pierderea utilizării, pierderea profitului, daunele cauzate de revendicările terților va fi exclusă în caz de neglijență simplă.

14.4. Prevederile de mai sus nu afectează răspunderea în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produsele cu defect și alte dispoziții legale obligatorii.

14.5. În cazul pierderii de date, Telerion este responsabil pentru cel mult valoarea costurilor care ar fi fost suportate pentru recuperarea datelor în cazul implementării unei strategii adecvate de back-up a Clientului.

14.6. În ceea ce privește serviciile de telecomunicații furnizate, Telerion răspunde pentru pierderile financiare suferite de Client și cauzate în mod neglijent de Telerion sau unul dintre delegații săi numai în limita sumei de 12.500 Euro per caz de daune și per Client, și 10 milioane Euro per eveniment care a provocat prejudicii, în raport cu totalitatea reclamanților. Dacă suma care trebuie plătită mai multor Clienți în baza aceluiași eveniment depășește limita superioară, daunele vor fi reduse proporțional cu numărul total al tuturor cererilor de daune până la limita superioară a răspunderii.

14.7. Orice răspundere suplimentară a Telerion este exclusă.

14.8. Cazurile de excludere și limitare a răspunderii se aplică în mod egal angajaților, reprezentanților legali și delegaților noștri.

15. Forța majoră

15.1. Forța majoră apare în cazul oricărui eveniment imprevizibil și grav, precum război, conflict terorist, epidemie, pandemie sau acțiune sindicală, care nu poate fi controlat de o parte contractantă și care împiedică o parte contractantă, în totalitate sau parțial, să își îndeplinească obligațiile, inclusiv daune cauzate de incendii, inundații, greve, precum și defecțiuni pentru care aceasta nu este responsabilă, sau de ordine oficiale și blocaje legale.

15.2. În cazul în care obligațiile din contract nu pot fi îndeplinite, partea afectată trebuie să notifice imediat celeilalte părți cu privire la apariția și încetarea forței majore. Acesta va depune toate eforturile pentru a remedia forța majoră și a-i limita efectele pe cât posibil.

15.3. Părțile se angajează să adapteze contractul la noile circumstanțe, cu bună credință. Pe durata și în măsura efectelor directe și indirecte, părțile sunt eliberate de obligațiile care le revin în baza contractului și nu datorează daune în acest sens. De asemenea, fiecare parte contractantă se poate retrage din contract dacă se prevede că perioada de soluționare convenită va depăși mai mult de 8 săptămâni.

16. Drepturi de utilizare

16.1. Telerion deține exclusiv drepturile de autor și toate drepturile de proprietate asupra Serviciilor și componentelor software aferente. În cazul în care aceste drepturi sunt deținute de terțe părți, Telerion deține drepturi de utilizare și exploatare corespunzătoare.

16.2. Telerion acordă Clientului și Utilizatorilor săi autorizați licența neexclusivă și netransferabilă de a utiliza Serviciile pe durata Contractului sau Licenței de utilizare aplicabile, cu acces prin Internet.

16.3. Nu este permisă sublicențierea sau acordarea de alte licențe suplimentare. Utilizarea de către terți necesită acordul scris al Telerion.

16.4. Cele de mai sus se aplică, de asemenea, oricăror actualizări și îmbunătățiri aduse Serviciilor (Updates și Upgrades).

17. Cesiune și compensare

17.1. Clientul are dreptul de a compensa o creanță a Telerion numai în cazul în care creanțele sale sunt necontestate, stabilite în mod legal sau recunoscute de Telerion sau dacă a fost obținut consimțământul Telerion.

17.2. Drepturile și obligațiile din prezentul Contract pot fi transferate către terți numai cu acordul prealabil scris al Telerion. Consimțământul nu va fi reținut în mod nejustificat. Prevederile articolului 354a din HGB** rămân valabile.

18. Protecția datelor și confidențialitatea

18.1. Telerion acționează ca persoană împuternicită pentru Client, în condițiile Regulamentului general european pentru protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679). Detaliile sunt stabilite într-un acord separat de prelucrare a datelor.

18.2. Clientul este obligat să asigure îndeplinirea cerințelor de protecție a datelor față de clienții săi finali prin intermediul unor măsuri adecvate (de exemplu, publicarea reglementărilor privind protecția datelor, anunțuri etc.).

18.3. De asemenea, Telerion colectează, prelucrează și utilizează datele de bază și de conectare în scopul calculării tarifelor de Servicii și executării Contractului.

18.4. Părțile convin să păstreze toate Informațiile Confidențiale strict confidențiale. Informațiile Confidențiale reprezintă toate informațiile puse la dispoziția părții destinatare sau a reprezentanților săi, în scris sau în orice altă formă, iar aceste informații sunt marcate în mod clar ca fiind confidențiale, descrise ca atare sau sunt altfel recunoscute ca atare. Produsele, procesele de fabricație, know-how-ul, secretele comerciale, relațiile de afaceri, strategiile de afaceri, planurile de afaceri, programarea financiară și aspectele legate de personal sunt considerate Informații Confidențiale, indiferent de mediu.

18.5. Informațiile Confidențiale, în sensul Secț. 18.4. din prezentul acord, nu vor include informațiile despre care partea destinatară vizată poate demonstra că:

18.5.1. sunt cunoscute în mod general sau devin cunoscute în mod general fără ca acest lucru să se întâmple din culpa părții vizate;


18.5.2. devin cunoscute părții vizate prin divulgarea de către alte surse decât cealaltă parte sau unul dintre afiliații săi, care nu au nicio obligație de confidențialitate față de cealaltă parte, fie în mod direct sau indirect, cu privire la informațiile respective și având un drept legal de a dezvălui aceste informații;


18.5.3. informațiile pentru care există drept de proprietate au fost obținute în mod independent și fără a încălca o obligație de confidențialitate.

18.6. Faptul că există o relație de afaceri între Client și Telerion nu este confidențial – a se vedea și Secț. 19.

18.7. Fără a aduce atingere dispozițiilor menționate anterior, părțile au dreptul să își îndeplinească obligațiile statutare legate de divulgarea informațiilor. Se va evita, în măsura în care este posibil, divulgarea informațiilor confidențiale.

18.8. Fiecare parte va transmite informațiile confidențiale angajaților sau consultanților săi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului.

18.9. Aceste obligații de confidențialitate rămân valabile și după încetarea relației contractuale dintre părți.

19. Referințe

Telerion își rezervă dreptul de a numi Clientul în raport cu terții drept „client de referință” pe durata contractului și de a include denumirea și sigla Clientului pe propriul site în scopul furnizării de referințe.

20. Dispoziții finale

20.1. Modificările și completările aduse acestor Termeni și condiții vor fi convenite în scris. Aceasta se aplică și în cazul revocării cerinței de formulare în scris.

20.2. Se aplică legea Republicii Federale Germania, cu excluderea Convenţiei Naţiunilor Unite de la Viena din 11 aprilie 1980 asupra Contractelor de Vânzare Internațională de Mărfuri (CVIM).

20.3. Locul executării și locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul Contract sau comenzile plasate în cadrul acestuia va fi Mannheim, Germania.

20.4. În caz de divergențe între varianta în limba germană şi varianta în limba română prevalează varianta în limba germană.


* BGB reprezintă Bürgerliches Gesetzbuch (Codul civil german)

** HGB reprezintă Handelsgesetzbuch (Codul comercial german)

Ultima actualizare: 26.02.2021

Versiunea: 1.1.3.